Наші плани

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ діяльності клубу
1.1.       Шкільний Клуб Підприємництва, що має назву «TOP-CEL», який в наступних пунктах даного статуту буде називатися «Клубом», є об’єднанням учнів НВК "Долинська гімназія - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3"
1.2.       Клуб діє з 02 вересня 2013.
1.3.       Діяльність клубу поширюється на територію м. Долинська, Кровоградської області.
1.4.       Адреса Клубу: м. Долинська, вул Щорса 13.
1.5.       Члени Клубу беруть участь в діяльності Клубу на громадських засадах
1.6.       Клуб діє відповідно до чинного законодавства, статуту НВК "Долинська гімназія - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3" та власного статуту.
1.7.       Діяльність Клубу  базується на принципах гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних організації та об'єднань, на засадах добровільності, рівноправності, самоврядування, законності та гласності.

II. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ
2.1. Основні цілі Клубу:
- підготовка учнів до активної та свідомої участі в економічному та професійному житті;
- реалізація заходів, повʼязаних з економічною освітою, у різних сферах та обсягах;
- формування серед молоді підприємницьких позицій та застосування їх на практиці,
- розвиток активних, підприємницьких позицій шляхом впровадження цікавих освітніх проектів;
- розширення співпраці гімназії з місцевою владою та бізнес-середовищем.
- розширення зв’язків з організаціями;
- пропагування заходів ліцею на загальношкільному, районному, обласному, загальнодержавному рівнях;
- обмін досвідом у запровадженні в навчальній практиці заходів, пов’язаних із розвитком професійної активності та підприємливості.
2.2. Для виконання цілей Клубу у встановленому порядку здійснює такі завдання:
- розповсюджує інформацію про цілі та діяльність Клубу;
- організовує проведення семінарів, тренінгів, круглих столів, аукціонів, ярмарків тощо;
- організовує та проводить конкурси серед учнівської молоді, яка цікавиться змістом підприємницької діяльності, створює проекти і презентації;
- сприяє змістовному дозвіллю учнівської молоді;
- співпрацює з іншими організаціями, товариствами, державними та недержавними установами з метою обміну досвіду;
- здійснює інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством.
2.3. Клуб самостійно визначає перспективні та поточні завдання, напрями та форми роботи, співпрацює з іншими організаціями на основі спільності інтересів.
2.4. Клуб  може    співпрацювати  з  міжнародними  громадськими  організаціями   та спілками, підтримувати з ними прямі контакти та зв'язки, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародному законодавству.

III.ОСНОВНІ  ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ
3.1. Діяльність Клубу базується на таких основних принципах:
- рівноправності, поваги до особистої думки та гідності кожного члена клубу;
- колегіальністі у прийнятті рішень;
- відповідальності кожного члена Клубу за виконання своїх обов'язків та доручень.

IV.ЧЛЕНСТВО, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ
4.1             Членом Клубу можуть бути  учні 10-11 класів навчального закладу, за власним бажанням, які дотримуються Статуту, активно працюють в одному з напрямків діяльності, практичними діями сприяють розвитку клубу
4.2             Неповнолітні особи, котрі мають обмеження правової здатності, можуть належати до Клубу та мають право брати повну участь в діяльності Клубу.
4.3             Бути представником Клубу в стосунках з органами державної влади, бізнесовими структурами та іншими організаціями може тільки повнолітня особа.
4.4             Особа, яка хоче вступити до Клубу, складає (подає) письмову заяву, яка підтверджує бажання вступу та ознайомлення з цілями та основними засадами діяльності Клубу.
4.5             Права та обов’язки членів клубу реалізуються у порядку, визначеному Статутом Клубу.
4.6             Члени Клубу мають право:
- брати участь у всіх видах діяльності та вносити свої пропозиції;
- презентувати результати своєї діяльності;
- обговорювати на Загальних зборах Клубу будь-які питання діяльності Клубу;
- отримувати інформацію з питань діяльності Клубу;
- вільно виходити з членів Клубу у встановленому порядку;
- здійснювати інші дії, передбачені Статутом Клубу.
4.7 Члени Клубу зобов'язані:
- здійснювати свою діяльність на принципах відкритості, активності, співпраці, відповідальності та інших принципах визначених даним Статутом;
- брати участь у роботі Клубу лише за згодою батьків та без порушень навчально-виховного процесу;
- виконувати рішення загальних зборів;
- брати участь у виконанні завдань, визначених Статутом;
- дотримуватися у своїй діяльності вимог Статуту;
- підтримувати своїми діями авторитет Клубу, дотримуватись дисципліни, норм моралі та ділової конструктивної критики.
4.8. Питання про виключення  членів Клубу вирішується на загальних зборах. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало понад дві третини учасників загальних зборів.
4.9  Членство припиняється на умовах:
- добровільного виходу, оформленого в письмовій формі і представленого на загальних зборах членів Клубу;
- виключення з Клубу за дії, несумісні з його Статутом;
- тривалої неучасті у роботі Клубу (більше одного місяця) без поважних причин.
4.10. Список членів клубу протягом його діяльності може змінюватись, враховуючи вибулих та прибулих учнів.

V. РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КЛУБУ
5.1.Засідання клубу здійснюється не менше двох разів на місяць.
5.2. Час проходження членами клубу навчальної практики може бути використаний для проведення заходів в рамках діяльності Клубу.
5.3. Час літніх канікул виключається з плану роботи клубу.
5.4. З метою популяризації і результативності діяльності клубу, реалізація його проектів може здійснюватися на засіданнях Клубу, а також презентуватися на загальношкільних заходах навчального закладу  і за його межами.

VІ. КЕРІВНІ ОРГАНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОБУДОВА
6.1. Клуб самостійно визначає свою організаційну структуру, керуючись чинним законодавством України та цим Статутом.
6.2. Вищим керівним органом Клубу є Загальні збори членів клубу. Загальні збори затверджують структуру, напрямки діяльності, статут, емблему.
- загальні збори є правочинними, якщо у їх роботі беруть участь більше половини членів Клубу.
- рішення про прийняття Статуту Клубу, внесення до нього змін та доповнень, про припинення діяльності клубу приймаються на Загальних зборах членів Клубу кваліфікованою більшістю, не менше, ніж 2/3 від чисельності членів Клубу.
- інші рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Загальних зборів. Процедура голосування визначається Загальними зборами Клубу.
6.3. Загальні збори можуть прийняти рішення з усіх питань діяльності Клубу.
6.4. Керівними органами є Рада клубу, яка обирається на Загальних зборах. Рада клубу здійснює діяльність по організації функціонування Клубу. Раду очолює президент.
VIІ. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
7.1 Діяльність Клубу може бути припинена у зв’язку з реорганізацією або ліквідацією.
7.2 Клуб буде реорганізований або ліквідований на підставі рішення Загальних зборів.

VIIІ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ КЛУБУ
8.1 Зміни та доповнення до Статуту Клубу затверджуються Загальними зборами. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше, ніж 2/3 від кількості членів Клубу.

Тематична сфера: Ключові компетентності загальноєвропейських рекомендацій щодо ціложиттєвї освіти, компетентність 7 – Ініціативність та підприємливість. Ініціативність та підприємливість означає здатність особи втілювати ідеї у життя. Вони охоплюють творчість, інноваційність, здатність йти на ризик, а також вміння планувати заходи та здійснювати їх для досягнення поставлених цілей. Вони становлять підтримку для індивідуальних осіб не тільки в їхньому щоденному приватному та суспільному житті, а також на роботі, допомагаючи їм усвідомлювати контекст їхньої праці і здатність використовувати шанси; вони є підставою для більш конкретних знань, вмінь та навичок, потрібних тим, хто займається або бере участь у громадській чи торговій діяльності. Вони повинні охоплювати усвідомлення етичних цінностей і пропагувати добре керівництво


Правила роботи членів клубу в групі

1. Приходити вчасно, відвідувати всі заняття.

2. Говорити по черзі і по суті.

3. Один говорить - всі слухають.

4. Обговорювати дію, а не особу.

5. Не критикувати.

6. Бути активним, допомагати один одному.

7. Бути толерантним.

8. Правило "піднятої руки".

9.  Популяризувати здобуті знання під час занять в клубі серед учнів закладу.

10 Використовувати набуті вміння та навички з економіки та психології в повсякденному житті.

11. Брати активну участь в організації та проведенні загальношкільних заходів, які розвивають підприємницькі здібності.

 


ПЛАН РОБОТИ
 ШКП «ТОР-СЕL»
На І семестр

Дата

Тема заходу
Мета заходу
1.
03.09.2013


1-ша п’ятниця місяця


2-га п’ятниця місяця

3-тя п’ятниця місяця

4-та п’ятниця місяця

1 Засідання  Організаційне заняття.Гра «Картотека думок» Конкурс на кращу назву, девіз та логотип клубу
Оформлення стенду «Економічний прес-центр» та робота на блозі

Масові заходи
Екскурсії на підприємства

Зустрічі з успішними людьми, громадськістю, представниками влади, керівниками підприємств. Професійне консультування.
Створення ШКП, розробка назви клубу, девізу, логотипу, статуту,  плану роботи, визначення мети, завданя і правил роботи в клубі Поширення інформації про роботу ШКП серед учнів закладу та молоді міста, району, України


2.
06.09.20132 Засідання 
«Творча презентація»
Вправа «Візитки»


Підведення підсумків конкурсу та ознайомлення членів клубу з назвою, девізом,  логотипом,  планом роботи клубу. Представлення членів клубу, розподіл доручень.
3.
10.09.2013
3 Засідання
Психологічний тренінг «Будь собою»

Розвинути здатність встановлювати і підтримувати психологічний контакт у спілкуванні, сприяти самопізнанню учасників, допомогти зняти внутрішні бар'єри для підвищення рівня комунікації та взаємодії у команді.
4.
13.09.2013
Економічний практикум «Підприємець та його роль в ринковій економіці»
Учні повинні розпізнавати категорії громадян, яким заборонено здійснювати підприємницьку діяльність вУкраїні, характеризують види діяльності, які можна віднести до підприємницької.
5.
17.09.2013
Профорієнтаційна зустріч                  Центр зайнятості про «Пріорітети професійної орієнтації»
Орієнтація учнів на вибір професій, які є конкурентоспроможними  на ринку праці та розвиток активної підприємницької позиції.

6.
24.09.2013


27.09.2013
4 Засідання
Практична робота . Ознайомлення із Законом України
«Про підприємництво»


Екскурсія на підприємство по виробленню мяких іграшок
Учні аналізують і роблять висновки:про роль підприємця в ринковій економіці; про соціальну відповідальність підприємця;  про економічні передумови підприємницької діяльності; про складові підприємницької етики та культури

Познайомити з технологією заснування власної справи  і дати початкові знання про управління бізнесом
7.
01.10.2013
5 Засідання
Психологічний тренінг «Лідер та лідерство»
Ознайомлення з поняттями "лідерство" і "лідер"; стимулювати уяву учніву пошуках власного розуміння лідерства. Створити доброзичливу атмосферу в групі

8.
08.10.2013
Імітаційна гра
«Що потрібно, щоб стати підприємцем?»
Встановлення функцій і характерних рис підприємця,  права підприємця та його обов'язки, перелік потрібної документації для державної реєстрації підприємницької діяльності.
9.
14 - 25.10

14.10.2013


15.10.2013

17.10.2013
Тиждень ділової ативності.
Відкриття Європейського тижня місцевої демократії. Тема «Активне громадянство: голосувати, ділитися, брати участь»
6 Засідання
Діагностування стилів власної поведінки в залежності від потреб ринку

Конкурс
«Пізнаємо Європейський Союз»

Поширення знань серед учнів закладу про європейську інтеграцію. Підготовка молоді України до свідомого, відповідального громадянства об’єднаної Європи.

Сприяти розвитку в учасників клубу навичок самопізнання, самоаналізу та саморегуляції.Поглиблення та доповнення знань у галузі географії та культури Європи


10
18.10.2013
Семінар
«Види підприємств»
Екскурсія на підприємство з вироблення соняшникової олії
Учні розпізнають:види підприємств за формами власності, розміром, організаційно-правовою формою.Спостерігають і характеризують особливості функціонування різних видів підприємств
Аналізують і роблять висновки: про переваги та недоліки різних видів підприємств.
11
22.10.2013


24.10.2013


Психологічний тренінг "Дозволь собі бути щасливим"

Професійне консультування
Зустріч з Головою спілки підприємців малого і середнього бізнесу Кіровоградської області Надутенко О.В. на тему «Розбудова власної справи»
Мета: допомогти членам клубу усвідомити власну систему цінностей.Визначення стратегічного курсу економічної політики України на формування конкурентоспроможної соціально спрямованої економіки з розвиненим приватним сектором та його важливою складовою – підприємництвом.
12
29.10.2013
Гра кути
«Лідери і лідерство»

Сприяти усвідомленню учасниками себе,
як лідерів; в процесі гри навчитись визначати й захищати свої лідерські позиції та орієнтації.
13
05.11.2013
Екскурсія на підприємство – Криворізький гірничозбагачувальний комбінат окислених руд

14
12.11.2013
7 Засідання
Тренінг: «Тема 2 «Лідер в тобі» Якості притаманні лідеру.»

Ознайомити учасників з якостями притаманними лідеру; дати можливість учасникам оцінити особистісні якості лідера.
15
19.112013
Круглий стіл
«Як стати власником?»
Зустріч з успішними людьми
Учні розпізнають:поняття «власність», «привласнення»,«володіння»,«розпорядження, «користування», «купівля», «спадок», «заснування», «франчайзинг», «акції», «дивіденди».Спостерігають і характеризують:приклади об'єктів та суб'єктів власності; приклади форм власності;документи, цінні папери, що засвідчують правовласності; права власників і співвласників.
16
26.11.2013
8 Засідання
 Вправа«Кодекс лідера»

Сприяти створенню «К;одексу лідера»
17
03.12.2013
Економічний десант. «Екскурсія містом з метою визначення форми власності за повною назвою фірми»
Професійне консультування
Учні повинні  за повною назвою фірми (підприємства) визначатиформу власності;
зробити свідомий вибір на користь певної формивласності при заснуванні вланого бізнесу.

18
10.12.2013
9 Засідання
Ділові ігри
Формування ділових підприємливих якостей»
19
17.12.2013
Гра економічний прогноз «Як стати власником бізнесу: успадкувати, купити, заснувати власну справу. Франчайзинг» Зустріч з успішними людьми. Професійне інтервю.

Обгрунтовано і свідомо обрати певний вид підприємства для заснування власного бізнесу.
20
20.12.2013
Практична робота Ознайомлення із Законом України «Про підприємства в Україні»
Учні класифікують відомі українські, місцеві
підприємства за формою власності, розміром, організаційно-правовою формою.
21
24.12.2013
10 Засідання
Ділові ігри
Позитивно оцінити свої набуті вміння

Про проект ШАП

У 2012 році "Професійна підтримка – це процес допомги у пізнанні і використанні власного освітнього, професійного і психологічного потенціалу задля досягнення оптимального рівня самозадоволення і водночас суспільної користі." Ґленис Уотт – керівник відділу Європейської Комісії 

Тематична сфера: Ключові компетентності загальноєвропейських рекомендацій щодо ціложиттєвї освіти, компетентність 7 – Ініціативність та підприємливість. Ініціативність та підприємливість означає здатність особи втілювати ідеї у життя. Вони охоплюють творчість, інноваційність, здатність йти на ризик, а також вміння планувати заходи та здійснювати їх для досягнення поставлених цілей. Вони становлять підтримку для індивідуальних осіб не тільки в їхньому щоденному приватному та суспільному житті, а також на роботі, допомагаючи їм усвідомлювати контекст їхньої праці і здатність використовувати шанси; вони є підставою для більш конкретних знань, вмінь та навичок, потрібних тим, хто займається або бере участь у громадській чи торговій діяльності. Вони повинні охоплювати усвідомлення етичних цінностей і пропагувати добре керівництво. 


Загальна мета: підтримка суспільно-економічного сталого розвитку країн, що розвиваються, у виконанні заходів, котрі мають на меті підвищення рівня освіти і професійної кваліфікації суспільства через запровадження елементів підприємницької освіти в школі. Конкретні цілі: Розвиток в учнів та вчителів культури підприємництва та необхідних компетентностей для досягнення успіху в бізнесі або професійній кар'єрі; Обмін досвідом у запровадженні в шкільній практиці заходів, пов'язаних із розвитком професійної активності та підприємливості; Немає коментарів:

Дописати коментар