Економічна сторінкаЗавдання до практичної роботи над вивченням Закону України "Про підприємництво"
В організацію власної справи підприємець вклав 30000 грн. Відомо, що банки виплачують 30% річних за депозитами, а заробітна плата менеджера становить   700 грн. за місяць. За рік підприємець отримує 673,8 тис. грн. виручки від реалізації, а про витрати відомо наступне:
-       оренда приміщення за 1 рік               1800 грн.
-       вартість обладнання                                      90000 грн.
-       строк служби обладнання                            10 років
-       комунальні платежі за місяць             1800 грн.
-       витрати на сировину за місяць           26000 грн.
-       заробітна плата робітників за місяць 19000 грн.
-       транспортні витрати за рік                           7000 грн.
Розрахуйте економічні витрати та економічний прибуток підприємця.

Розвязання
  1) Економічні   витрати: 1800+9000 +(1800 x12)+(26000 x12)(19000x12)+7000=660 400 грн.=1800+9000+21600+312000+228000+7000=579400
2) Внутрішні витрати   (прибуток в банку  + заробітна плата менеджера за 12 м.) 30000+30%=39 000; 700 x 12 =8400 ; 9000+ 8400 =17400.
3)економічний прибуток  = загальний доход-(економічні витрати + внутрішні витрати)= 673800 – (579400+17400) =77000

Урок-кейс «Особливості кредитування в Україні»

Ціль:
 Знайти та систематизувати інформацію з різних галузей наук для широкого вивчення кейсу «Особливості кредитування в Україні» та сформувати економічне мислення
Задачі:
1.                Проаналізувати знайдену інформацію;
2.                Оволодіти та засвоїти знання з різних галузей наук для розкриття особливостей кредитування.
3.                 Виявити особливості кредитування в різних регіонах України.
4.                Дослідити історію формування кредитних відносин.
5.                Обґрунтувати шляхи покращення та розвитку кредитних відносин.

Розгортка по предметам:
Історія
Бізнес
Література
Економіка
Географія
Реклама
Вступ
Кредитні відносини є рушійною силою розвитку економіки в цілому. Тому сьогоднішній урок ми присвятимо дослідженню особливостей кредитування в Україні.
Вся перевага мати гроші полягає в можливості ними користуватися. (Бенджамин Франклін)

Історія
Після грошей кредит є геніальним відкриттям людства. Кредит у перекладі з латинського означає «будинок», «позика», «довіра».
 На жаль, немaє достовірних відомостей про виникнення перших кредитних установ та хaрактер позичкових операцій, що вони здійснювали. Однак історичні дaні свідчать, що перші банківські операції з обміну грошей існувaли ще за 2 тис. років до нашої ери у Стaродавній Грецiї (IV ст. до н.е.), у Стародавньому Вaвилонi (VI ст. до н.е.), у Стародавньому Єгиптi та Римі. Кредит є iсторично економiчною категорiєю, оскільки його виникнення пов'язане з розшаруванням первісного суспiльства на верстви та становленням товарно-грошових вiдносин. Спочатку кредит надавався у натуральній формi заможнiм верствам, селянам та ремiсникам для задоволення власних потреб та погашення заборгованостей.
Історiя розвитку банкiвської справи Нового часу пов’язана з розвитком торговельних i виробничих відносин започаткована у Середземноморській Європі, особливо на півночі Італiї. Зародження діяльності кредиторів і відповідно кредиткої дiяльності почалося у XII ст. Пізніше така діяльність поширилась на Пiвнічну Європу.
Iсторiя розвитку кредитних відносин у незалежній Українi ще досить молода. Але складалась вона на базi тих кредитних вiдносин, які iснувaли в Рaдянському Союзi з його адміністративно-командною системою господарювання. Щoправда, у галузi кредитних вiднoсин перехід від старoї дo ринкoвoї системи гoспoдарювaння здiйснювався швидше, ніж в інших сферах життя нашoї крaїни. Це пoяснюється тим, щo в oснoві цих віднoсин лежить наймoбільніший ресурс — грoші. Але, нa жаль, кредитні віднoсини в Україні після рoзпaду Радянськoгo Сoюзу рoзвивaлись недoстатньo, щo негативнo вплинулo на рoзвитoк і стан екoнoміки.

ЗАВДАННЯ! На вашу думку, яка найбільша проблема кредитної системи України і світу та чим вона зумовлена?

Бізнес
Бізнес — комерційна, підприємницька чи будь-яка інша діяльність, що не суперечить закону і спрямована на отримання прибутку.
Бізнес та кредитувaння тісно пов'язaні між собою. Адже часто й густо, для створення нового бізнесу або ж розширеня вже маючого, необхідні додаткові кошти за якими ми, як правило, звертаємося до банку.
Досконала структура кредитної системи країни пояснюється кількістю малих та середніх підприємств. Тобто, чим більше малого та середнього бізнесу, тим досконаліший розвиток.
В економічно розвинутих крaїнах світу відсоток малого підприємництва у валовому ВВП складає від 50 до 90. Малий бізнес гарантує знaчний рівень зaйнятості, надходжень до бюджетів, ВВП. В той час, незважaючи на те, що політика підтримки малого бізнесу проголошенa однією з пріоритетних в Україні, діє спрощенa система оподаткування, показник участі малого бізнесу у ВВП складає лише приблизно 10 %. Рівень зайнятості не перевищує 20%.
Звичайно, доступність кредитних ресурсів -- це один із основних чинників, які стимулюють розвиток економіки. Кредитування є ринковим фактором, який забезпечує фінансування галузей економіки, яких особливо потребує суспільство. Останнім часом відчутна тенденція збільшення обсягів кредитування для розширення виробництва, надання послуг.
Одним із найпопулярніших методів отримання кредиту на бізнес є створення та представлення бізнес-планів.
Робота з банками корисна бізнесменам не лише завдяки залученню додаткових коштів для розвитку. Співпраця допомагає з точки зору фінансиста оцінити недоліки та переваги певних проектів, оволодіти новими технологіями фінансового аналізу, управлінням грошовими потоками і таке інше.
Безперечно, кредитування малого бізнесу в Україні стрімко зростає. Перевaжна більшість комерційних банків Укрaїни мають в своєму складі гілки або програми, що спеціaлізуються на мікрокредитуванні.

ЗАВДАННЯ! Який бізнес вам до вподоби? Обґрунтуйте чому саме?

Література
Велика кількість різноманітної літератури написана на кредитну тематику. Найчастіше зустрічаються навчальні посібники . Розглянемо такі підручники:
У книзі досліджено практику і теорію проведення банками України кредитної діяльності, а також особливості проведення контролю за банківським кредитуванням. Виявлено роль банківського кредитування у вітчизняній економіці, ризики банківської кредитної діяльності та методи управління ними, механізми здійснення кредитних операцій банків.
У посібнику визначаються принципи банківського крeдитування та основні критeрії прийняття рішення про видачу крeдитів, розглядаються головні види і форми банківських крeдитів, досліджуються суть і характер кредитних ризиків банку та банківських ризиків у цілому, а також пропонуються мeтоди управління крeдитним ризиком і ризиком варіювання відсоткової ставки. Особлива увага відноситься питанням організації моніторингу крeдитних опeрацій банку та методам управління проблeмними крeдитами.
Підручник призначений для самостійної роботи над проблемними і допомагатимеефективнiшому засвоєнню поданої інформації та набуттю практичних навичок для вирiшення конкретних ситуацiй.

ЗАВДАННЯ! Які сучасні твори описують кредитні відносини?
        
        Економіка
Кредит -- це кошти й матеріальні цінності, що надаються кредитором у користування позичальнику на визначений строк,під відсоток на певних умовах.
Недoтримання цих oснoвних принципів призвoдить дo певних прoблем в кредитуванні, oснoвними із них є зрoстання прoблемних кредитів в пoртфелі банку, тoбтo це ті кредити, за якими несвoєчаснo прoвoдяться виплати прoцентів, а такoж oснoвнoгo бoргу.
Кредитування є вагомим чинником розвитку усіх секторів національної економіки та економіки у цiлому. Завдяки накопиченню й перерозподілу грошових ресурсів, фінансові установи мають вплив на різні галузі і визначають їх напрям розвитку. Кредитування, яке покриває поточнi потреби господарюючих су’єктів та населення, покликане забезпечити безпрограшне функцiонування економiки з метою недопущення кризових ситуацій.
Сьогодні в Україні значна частина населення не може собі дозволити купувати товари довготривалого використання за рахунок поточних доходів. Тому споживчий кредит є вирішенням даного питання.
Прoгресивна робота комерційних банків у галузі обслуговування приватних осіб є обов'язковою умовою розширення ринків їх успішної конкурентної боротьби з небанківськими фінансово-кредитними закладами. При цьому мова повинна йти про вироблення цілого комплексу нових принципів взаємовідносин банків з фізичними особами.
У сучасних умовах розвиток іпотечного кредитування стає в Україні дуже важливим і перетворюється в дієвий напрямок кредитно-банківської реформи. Іпотечний кредит є важливим самостійним інститутом ринкової економіки; в той самий час він сприяє виникненню і розвиткові інших складових ринкової інфраструктури.
Структура установ на ринку іпотечного кредитування України
Тенденція розвитку  ринку Укрaїни однозначна: кредити стaнуть більш доступними, зручнішими і вигіднішими. Бaнки будуть зацікaвлені в довготерміновому співробітництві, устaновленні стaбільних і лояльних відносин зі своїми позичaльниками.

ЗАВДАННЯ! Вкажіть різновиди кредитів та їх функції.

Географія
В залежності від економічного розвитку регіонів України, а саме: показників зайнятості, народжуваності, рівня життя населення, кредитування розподіляється нерівномірно.
Розподіл обсягу кредитів, наданих домашнім господарствам, за регіонами(2012р):
Пoказникoм зниження кредитних ризиків є геoграфічна диверсифікація. Вoна пoлягає в рoзпoділі кредитних ресурсів між пoзичальниками, які перебувають у різних oбластях, геoграфічних теритoріях, регіoнах, країнах із різними екoнoмічними умoвами.
За регіoнами рoзпoділ вартoсті кредитів відoбражає специфіку рoзвитку регіoнів, рівень кoнцентрації капіталу та вирoбничих сил.
Процентні ставки в регіонах України (початок 2013 р)
Націoнальний банк України працює над стабільність банківськoї системи та забезпеченням цінoвoї стабільнoсті в Україні. Це стане oснoвoю збільшення oбсягів та здешевлення вартoсті кредитів як сектoру дoмашніх гoспoдарств, так і сектoру нефінансoвих кoрпoрацій.
ЗАВДАННЯ! Як процентні ставки по регіонам будуть змінюватися на наступні періоди? Яка їхня тенденція?

Реклама
Перегляньте цікавий відеоролик:
Після перегляду зрозуміло, що реклама відіграє важливу роль в розвитку кредитної сфери в Україні. Адже реклама -- це інформація про послуги, особу чи продукцію, що розповсюджується у будь-якій формі, будь-яким способом відповідно до чинного законодавства України для отримання максимального прибутку.
Прикладами реклами про кредит є:


         ЗАВДАННЯ! Придумайте креативну рекламу для банку.


Підведення підсумків урока
1 . Індивідуальні досягнення учнів склали:
2 . У результаті проведення кейса , в Гіпермаркет Знань можна додати наступні знахідки учнів :
3 . Які 3 сайта допомогли добути найбільш значиму інформацію?
http://school.xvatit.com/
http://ua.wikipedia.org/
http://znaj.net/
4 . На допомогу учневі і коучу :
http://school.xvatit.com/
5 . Де брати інформацію для кейса :
сайт http://ua.wikipedia.org/
6 . Локація проведення уроку - кейсу :
Урок - кейс проходить у класі. Можливе проведення заняття в музеї , парку , бібліотеці ...
7 . Конкурентність :
Команди хлопчиків і дівчаток.
Рахунок змагання між командами становив: .........
Завдання їм : .............
8 . Завдання додому : сформулювати кожному учневі вісім питань до кейсу .
9 . Тривалість кейса : 30 хвилин .
10 . Можливість схеми заняття з учнем - дублером :
11 . Отримані результати і вироблені компетенції :
 - вміння швидко знайти необхідну інформацію з теми і навколо неї ;
 - вмiння креативно користуватися здобутою iнформацією в практичних цiлях;
 - засвоєння конкретних знань з області хiмії , фiзики , iсторії , мистецтва , літератури , іiінших системних роздiлів ( наведені в розгортці ) в обсязі звичайної шкільної програми;
 - вміння конструювати «новi знання» на основі отриманих знань та їх сегментів;
- апгрейд інтелектуальних та комунікаційних здібностей .
12 . Теги : У даному кейсі містяться посилання на розділи і уроки , що відповідають шкільній програмі : Також в кейсі є посилання на важливу інформацію , яка розширює кругозір :
Економіка: Споживчий кредит, інвестиційне кредитування;
Географія: розподіл регіонів України за наданими кредитами.
 А тепер іди і поліпшуй світ !Тема: Валовий дохід, витрати та прибутки підприємця
Мета:
   з'ясувати економічний зміст економічних, постійних, змінних, граничних витрат, прибутку, актуалізувати знання про прибуток та витрати підприємця; з'ясувати, що таке валовий та граничний дохід, рентабельність; ознайомити зі способами максимізації прибутку підприємця;
  розвивати первинні вміння обчислювати прибутки підприємства; вдосконалювати вміння розраховувати валовий дохід, прибуток, рентабельність підприємства; виховувати цікавість до підприємницької діяльності
 виховувати уважність, аналітичне й економічне мислення
Очікувані результати: учні повинні вміти пояснювати, що таке валовий та граничний дохід, рентабельність підприємства; розраховувати валовий дохід, прибуток, рентабельність виробництва; визначати обсяг виробництва, за якого фірма максимізує прибутки.
Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь та навичок.
I.         ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II.      АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК


ІІІ. МОТИВАЦІЯ
1)    Як ви вважаєте ваші українські сім’ї живуть добре? (Ні)
2)    Чому? (Немає грошей)
3)    А всі сім’ї так живуть? (Ні) Гроші які надходять в нашу сімю це наш сімейний дохід.
4)    Підприємства розвиваються в Україні однаково? (Ні)
5)    Чому? (Різна рентабельність)
III.   ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Один з основних показників діяльності фірми — це її дохід.
Загальний (валовий) дохід (виторг) (total revenue, TR) — сума грошей, яку отримало підприємство від реалізації продукції за певний проміжок часу. Загальний дохід обчислюється за формулою:
TR = P · Q,
де Р — ціна проданого товару, Q — кількість проданого товару.
Наприклад, якщо фірма випускає 10 літаків за рік і продає їх по 25 млн дол., то загальний дохід становитиме: 10·25 = 250 млн дол.

Загальні витрати  (total costs, TС) на виробництво та реалізацію.

У довгостроковому періоді всі виробничі ресурси розглядаються як змінні. Найбільш цікавим для аналізу витрат фірми є короткостроковий період, у якому сукупні витрати фірми складаються з двох типів витрат: постійних та змінних.
Постійні витрати (fixed costs, FC) — це витрати, які не залежать від змін обсягу виробництва та наявні навіть тоді, коли продукція не виробляється. До постійних витрат належать заробітна плата управлінського персоналу, орендна плата, відсотки за кредитами, амортизаційні відрахування тощо.
Змінні витрати (variable costs, VC) — це ті витрати, які зростають при збільшенні випуску продукції та зменшуються при його скороченні. Якщо продукція не виробляється, вони мають нульове значення. До них належать витрати на сировину, паливо, електроенергію, заробітна плата робітників тощо.
Сукупні витрати фірми (ТС) — це сума постійних і змінних витрат:
TC = FC + VC.

Загальний (валовий) прибуток Pr обчислюється за формулою:
Pr = TR - TC
Зі зміною обсягу виробництва величини загального доходу та сукупних витрат змінюються по-різному, а отже, величина прибутку підприємства залежить від обсягу випуску продукції. Саме тому підприємства намагаються встановити такий обсяг виробництва й реалізації продукції, за якого забезпечується найбільший прибуток. Із цією метою обчислюється граничний дохід.
Граничний (маржинальний) дохід (marginal revenue, MR) — це дохід, який отримує фірма від продажу однієї одиниці продукції. Граничний дохід обчислюють за формулою;
де ΔTR — зміна загального доходу, ΔQ — зміна кількості проданої продукції.
На ринку досконалої конкуренції граничний дохід (MR) завжди дорівнює ціні, за якою фірма реалізує свою продукцію на ринку, тобто: MR = P.

Граничні (маржинальні) витрати (marginal costs, МС) — додаткові витрати фірми на виробництво кожної додаткової одиниці продукції.
де ΔTС — зміна загальних витрат, ΔQ — зміна кількості проданої продукції.

Для розв’язання проблеми максимізації прибутку використовують показники граничного доходу та граничних витрат.
Виробництво кожної додаткової одиниці продукції збільшує загальні витрати на величину граничних витрат, й одночасно зростає загальний дохід на величину граничного доходу. Якщо реалізація додаткової одиниці товару додає більше до загального доходу, ніж до загальних витрат, то фірма отримує прибуток і продовжує нарощувати обсяг виробництва. Доти, доки граничний дохід більший за граничні витрати, загальний прибуток фірми збільшується. Це означає, що критерій максимізації прибутку ще не досягається, і фірма повинна збільшувати обсяг виробництва.
Фірма буде збільшувати випуск до того моменту, доки додаткові витрати на виробництво додаткової продукції не зрівняються з граничним доходом від її продажу:
MR = МС.
На ринку досконалої конкуренції правило максимізації прибутку («золоте правило бізнесу») має вигляд:
MR = МС = Р.
На графіку ця ситуація має таке відображення:
Завдання.
Розрахуйте валовий дохід, прибуток, граничний дохід та граничні витрати, використовуючи дані таблиці. Зробіть висновок, за якого обсягу випуску продукції фірма максимізує свій прибуток.

Обсяг випуску Q, одиниць
Ціна за одиницю, P, грн
Валовий дохід, грн TR = P Q
Загальні витрати, грн ТС
Прибуток,
грн.
Pr
(TR-TC)
Граничний дохід, грн
MR
Граничні витрати, грн
0
0
0
6
-6
1
12
12
10
2
12
4
2
12
24
16
8
12
6
3
12
36
24
12
12
8
4
12
48
34
14
12
10
5
12
60
46
14
12
12
6
12
72
60
12
12
14
7
12
84
76
8
12
16
8
12
96
94
2
12
18
Відповідь: максимізація прибутку досягається за умови випуску 4 або 5 одиниць продукту (при 5 одиницях MR = МС).
Абсолютні показники прибутку не є достатньою підставою для характеристики ефективної роботи підприємства. Тому якість роботи підприємства визначають за відносним показником — рентабельністю.
Рентабельність — це відношення прибутку до величини витрат за певний період часу, виражене у відсотках:
Отже, згідно з цією формулою, фірма є рентабельною, якщо
, або
За минулий тиждень молочний комбінат «Сонечко», реалізуючи продукцію, отримав виторг у розмірі 120 тис. грн. Витрати на виробництво продукції становлять 75 тис. грн.
Розрахуйте рентабельність виробництва комбінату за минулий тиждень.
РОЗВ'ЯЗАННЯ.
1)      TR = 120 000 грн; ТС =75000 грн;
Pr = 120 000-75 000 = 45 000 грн.
2)     
Відповідь: рентабельність виробництва становить 60 %.
Готується видання книги, орієнтовна роздрібна ціна якої 50 грн. Постійні витрати видання всього тиражу цієї книги (управлінські витрати, податки, страхові виплати, оренда приміщень та устаткування тощо) становитимуть 900 тис. грн. Змінні витрати на один примірник (папір, друкарські витрати, збут, авторський гонорар тощо) — 30 грн. За якого тиражу видання книги буде беззбитковим?
РОЗВ'ЯЗАННЯ.
1)      TR = P · Q = 50·Q;
TC = FC+VC = 900 000 + 30·Q
2)      Умова беззбитковості: TR = TC;
Складаємо рівняння:
50·Q = 900000+30·Q,
Q = 45000.
Відповідь: видання книжки буде беззбитковим при тиражі 45 000 примірників.

Середні загальні витрати (ATC, average total costs), тобто витрати на одиницю продукції
де TС —загальні витрати, Q —кількість проданої продукції.

Фірма «Флай» виробляє літаки. При випуску 19 літаків середні загальні витрати фірми становлять 6 млн дол. Випуск 20-го літака коштуватиме фірмі 26 млн дол. Розрахуйте середні загальні витрати фірми при виробництві 20 літаків.
РОЗВ’ЯЗАННЯ.
1)                TC19= 6 · 19 = 114 млн дол. — загальні витрати фірми при виробництві 19 літаків.
2)                 ТС20 =ТС19 + МС = 114 + 26 = 140 млн дол. —- загальні витрати фірми при вироб­ництві 20 літаків.
3)                 млн дол. — середні загальні витрати фірми при випуску
20 літаків.
Відповідь: середні загальні витрати фірми при випуску 20 літаків становлять 7 млн дол.

Валовий (загальний) дохід — це добуток ціни та обсягу проданого продукту.
Раціональна фірма зіставляє загальний дохід, отриманий від продажу певного обсягу продукції на ринку, та загальні витрати на її виробництво.
Величина економічного прибутку виступає орієнтиром при прийнятті рішень щодо доцільності діяльності певної фірми на даному ринку (у даній галузі бізнесу).
Показник граничного доходу демонструє можливості окупності кожної додаткової одиниці виробленої продукції. Максимального прибутку фірма досягає тоді, коли вона виробляє та реалізує такий обсяг продукції, за якого виконується правило тотожності її граничного доходу граничним витратам, тобто правило MR = MC .
Відносним показником ефективності виробництва є рентабельність.
Бізнес-план — це спосіб моделювання системи управління майбутнім бізнесом.
Бізнес-план як комплексний, багатофункціональний документ є обов’язковим елементом компетентного управління та роботи підприємства.

Рейтинг 100 найзаможніших Українців

Ім'я
Сфера інтересів
$ млн. у порівнянні з минулим роком
Основні активи, держпосада протягом року
1
Ахметов Ринат
металургія
16 000/16 000
нардеп від ПР, ФПГ СКМ
2
Пінчук Віктор
металургія
4 200/3 300
ФПГ Інтерпайп
3
Коломойський Ігор
металургія фінанси ПЕК
3 000/2 500
ФПГ «Приват» (ПриватБанк, Укртатнафта)
4
Боголюбов Геннадій
металургія фінанси ПЕК
2 800/2 500
ФПГ «Приват» (ПриватБанк, Consolited minerals)
5
Жеваго Костянтин
металургія машинобудівництво фармацевтика
1 800/2 400
нардеп від БЮТ, Фінанси та кредит, Ferrexpo (осн. актив Полтавський ГЗК)
6
Косюк Юрій
АПК
1 300/1 500
Миронівський хлібопродукт («Наша ряба»)
7
Веревський Андрій
АПК
1 000/1 100
нардеп від ПР, Кернел
8
Порошенко Петро
харчопром машинобудування
1 000/866
міністр економрозвитку, Roshen, Укрпромінвест
9
Тігіпко Сергій
фінанси машинобудування
989/827
віце-прем’єр, ПР, ТАС
10
Ярославський Олександр
інвестиції
960/958
DCH

3 поради початку бізнесу «з нуля»
Відео (1хв 30 с)

1.       Опрацюйте Тема 5 п 5.3-п 5.5 підручника.
2.       Задача 5 ст. 88
3.       Опишіть власні уявлення про майбутнє, яке на вас чекає у випадку започаткування власної справи. Сформулюйте мету майбутнього бізнесу та стратегію її реалізації.


З А К О Н    У К Р А Ї Н И  Про підприємництво

Цей Закон визначає загальні правові, економічні та соціальні засади здійснення підприємницької діяльності (підприємництва) громадянами та юридичними особами на території України, встановлює гарантії свободи підприємництва та його державної підтримки.
Стаття 1. Підприємництво в Україні
Підприємництво - це безпосередня самостійна, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та юридичними особами, зареєстрованими як суб'єкти підприємницької діяльності у порядку, встановленому законодавством.
Створення (заснування) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, а також володіння корпоративними правами не є підприємницькою діяльністю, крім випадків, передбачених законодавством.
Стаття 2. Суб'єкти підприємницької діяльності
Суб'єктами підприємницької діяльності (підприємцями) можуть бути:
  • громадяни України, інших держав, особи без громадянства, не обмежені законом у правоздатності або дієздатності;
  • юридичні особи всіх форм власності, встановлених Законом України "Про власність";
  • об'єднання юридичних осіб, що здійснюють діяльність в Україні на умовах угоди про розподіл продукції.
  Не допускається заняття підприємницькою діяльністю таких категорій громадян: військовослужбовців, службових осіб органів прокуратури, суду, державної безпеки, внутрішніх справ, державного нотаріату, а також органів державної влади і управління, які покликані здійснювати контроль за діяльністю підприємств.
Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність — самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик діяльність ізвиробництва продукції, виконання робіт, надання послуг та заняття торгівлею з метою одержання прибутку. Підприємці — це люди, які займаються підприємництвом.
  У західних країнах підприємництво розглядається як особливий тип господарювання, в основі якого — пошук нових можливостей виробництва товарів і послуг на основі інновацій та уміння залучення ресурсів із найрізноманітніших джерел.
    Американські вчені К. Макконнелл і С. Брю, автори підручника «Економікс», розглядають підприємництво як особливий вид діяльності, підприємець — це новатор, особа, яка прагне вводити в побут на комерційній основі нові продукти, нові виробничі технології або навіть нові форми організації підприємства., підприємець — це людина, що йде на ризик. Він ризикує не тільки своїм часом, працею, діловою репутацією, але й вкладеними коштами — своїми власними і або компаньйонів-акціонерів.
   Головна цінність цього визначення полягає в тому, що в ньому називається дві головні ознаки підприємництва:
по-перше, це особливий тип господарника за своїми новаторськими здібностями;
по-друге, успіх побудовано на інноваційній діяльності.
  «Підприємництво — це принципово новий тип господарювання, який базується на інноваційному поводженні власників підприємства, на умінні знаходити і використовувати ідеї, утілювати їх у конкретні підприємницькі проекти…».
   Підприємець — це особливий тип людей. Вони виконують функцію новаторів. Здійснити новацію в економіці нелегко. Звичайно при цьому протидіє їй навколишнє середовище, оскільки «нововведення в економіці, як правило, впроваджуються не після того, як спочатку у споживача стихійно виникнуть нові потреби…, а тільки тоді, коли саме виробництво прищепить споживачам нові потреби».
Розвиток підприємництва — це один із найпотужніших ресурсів зайнятості та доходів територій і населення при неспроможності держави забезпечити централізовану підтримку розвитку регіонів.
Підприємництво — це самостійна, ініціативна, на власний ризик і під свою майнову відповідальність діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг з метою одержання прибутку, а також інших вигод.

Ознаки і функції підприємництва

Основними ознаками підприємництва є: самостійність, відповідальність за прийняття рішень, їх наслідки, ризик, ініціативність, активний пошук нових, оригінальних рішень, орієнтація на досягнення комерційного успіху, прагнення до збільшення прибутків тощо

Підприємництво є проявом науково-технічної, економічної (комерційної), організаційної творчості і новаторства. Сучасна західна література поділяє підприємницьку діяльність на
три функції
1.   ресурсну (мобілізація капіталу, трудових, матеріальних і інформаційних ресурсів)
2.   організаційну (організація виробництва, збуту, маркетингу, реклама)
3.   творчу (новаторство, генерація і використання ініціативи, вміння ризикувати).
Підприємництво здійснюється на основі певних принципів. Основними є:вільний вибір видів діяльності;залучення на добровільних засадах до здійснення підприємницької діяльності майна та коштів юридичних осіб і громадян;
·         самостійне формування програм діяльності та вибір постачальників і споживачів виробленої продукції, встановлення цін відповідно до законодавства;
·         вільний найм працівників;
·         залучення матеріально-технічних, фінансових, трудових, природних та інших ресурсів, використання яких не заборонено або не обмежено законодавством;
·         вільне розпорядження прибутком, що залишається після внесення платежів, встановлених законодавством;
·         самостійне здійснення підприємцем-юридичною особою зовнішньоекономічної діяльності, використання будь-яким підприємцем частки валютної виручки, що йому належить, на власний розсуд.
Права та обов'язки фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності
Фізичні особи — підприємці мають право без обмежень приймати рішення і здійснювати самостійно будь-яку діяльність, що не суперечить чинному законодавству.
Фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності на добровільній основі можуть відкривати поточні рахунки в банківських установах. Проте вони можуть працювати і виключно за готівку.
Приватні підприємці, які відкрили поточні рахунки, формально повинні зберігати кошти у банківській установі. В той же час ліміт залишку готівки, що є результатом діяльності, приватним підприємцям не встановлюється. Це також надає деякі переваги такій формі підприємництва. Потреба у готівкових коштах задовольняється шляхом отримання їх за банківським чеком.
  Здійснюючи господарську діяльність, фізична особа-підприємець може користуватися коштами з поточного розрахункового банківського рахунку в повному обсязі. Що стосується готівки, то відповідно до Постанови Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні сума готівкового розрахунку одного підприємства (підприємця) з іншим підприємством (підприємцем) не повинна перевищувати 3 тисячі гривень протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами. Платежі понад установлену граничну суму проводяться виключно в безготівковому порядку.[8]
 Для підприємців, які уклали трудові договори із найманими працівниками, існують обмеження у разі наявності непогашеної податкової заборгованості. В разі виникнення такої заборгованості вони можуть використовувати готівку для забезпечення господарських потреб, але не на виплату заробітної плати, допомоги всіх видів і компенсацій найманим працівникам. У таких випадках усі виплати, пов'язані із оплатою праці найманих працівників, мають забезпечуватися виключно за рахунок коштів, отриманих із установ банків.
Таким чином, приватний підприємець, який відкриває рахунок у банку, має більшу маневреність у скрутній обстановці і необмежені можливості щодо обсягів розрахунків із діловими партнерами.
Усі надходження коштів повинні бути документально зафіксовані і враховані при визначенні розміру доходу від діяльності.
Слід зауважити, що в разі, коли приватний підприємець працює з готівкою і купує торговий патент, він не має права відносити сплачену за цей патент грошову суму на свої витрати, адже на документально підтверджену вартість патенту знижується сума його прибуткового податку.
Що стосується прибуткового податку, то його сплата зазвичай здійснюється із застосуванням авансових платежів у рівних частках щоквартально із розрахунку за 100% суми прибуткового податку минулого року. Під час квартальних звітів провадиться перерахунок, зважаючи на фактично отриманий чистий дохід.
Така безпосередня залежність розміру прибуткового податку фізичної особи — суб'єкта підприємницької діяльності від реально отриманого доходу дає їй деякі економічні переваги перед юридичними особами. В той же час практика авансових внесків в умовах ринкової нестабільності, загального дефіциту обігових коштів і, як правило, незначної їх кількості у фізичних осіб — приватних підприємців, дещо знижує привабливість цієї форми підприємницької діяльності та призводить до приховування доходів. Перехід до спрощених систем оподаткування сприяє виправленню цієї ситуації.
Проте законодавство містить обмеження щодо можливості провадження приватними підприємцями певних видів діяльності. Такими обмеженнями зокрема є:
1. Згідно зі ст. 2 Закону України «Про страхування» страховиками можуть бути фінансові установи, які створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю. Отже встановлено обмеження щодо здійснення страхової діяльності;
2. Не може також займатися довірчою (представницькою) діяльністю, оскільки згідно зі ст. 1 Декрету Кабінету Міністрів України «Про довірчі товариства» довірчим товариством може бути юридична особа, створена у формі товариства з додатковою відповідальністю;
3.Обмеження щодо здійснення банківської діяльності. Згідно зі ст. 6 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банки в Україні створюються у формі акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю або кооперативного банку;
3. Згідно з Законом України від 23 лютого 2006 року "Про цінні папери та фондовий ринок" торговцями цінних паперів можуть бути банки, акціонерні товариства, статутний фонд яких сформовано за рахунок виключно іменних акцій, та інші товариства, для яких операції з цінними паперами становлять виключний вид їх діяльності. Отже не може займатися діяльністю з випуску та обігу цінних паперів;
4. Фізична особа — підприємець не може займатися діяльністю у сфері організації телебачення і радіомовлення відповідно до Закону України «Про телебачення і радіомовлення»;[9]
5. Забороняється займатися діяльністю у сфері організації зв'язку на основі Закону України «Про телекомунікації»;[10]
6. Космічною діяльністю фізична особа — підприємець також займатися не може на основі Закону України «Про космічну діяльність»;
7. Заборонено займатися діяльністю у сфері здійснення операцій з металобрухтом. Згідно зі ст. 4 Закону України «Про металобрухт» операції з металобрухтом здійснюються лише спеціалізованими або спеціалізованими металургійними переробними підприємствами, а також їх приймальними пунктами;
8. Займатися діяльністю у сфері загальної середньої освіти приватний підприємець також не може на основі Закону України «Про загальну середню освіту»;
9. Встановлено також заборону займатися концесійною діяльністю щодо будівництва та експлуатації автомобільних доріг. Згідно зі ст. 1 Закону України «Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг» концесіонером може бути юридична особа.

Моделі підприємництва

Розрізняють дві моделі підприємництва: 
класичну й інноваційну.
Особливість класичної моделі в тому, що вона орієнтується на максимізацію віддачі від наявних у даній фірмі ресурсів. Економічна зацікавленість, одержання прибутку є основними мотивами цього виду підприємництва. Схема дій цієї моделі така: оцінка наявних ресурсів; вивчення можливостей досягнення мети; використання тієї можливості, яка забезпечує максимальну віддачу від наявних ресурсів.
Інноваційна модель підприємництва передбачає використання будь-яких можливостей (у межах закону). Схема дій тут така: формулювання мети; вивчення зовнішнього середовища і пошук альтернативних можливостей; оцінка своїх ресурсів і співставлення їх із знайденими можливостями; пошук у зовнішньому середовищі додаткових джерел, якщо бракує власних ресурсів; дія згідно з найбільш вигідним альтернативним варіантом та залучення своїх і зовнішніх ресурсів.

Умови здійснення підприємницької діяльності

  Для виникнення і розвитку підприємництва необхідні відповідні умови. Соціально-економічні передумови цивілізованого розвитку підприємництва можна об'єднати в 4 основні групи: економічні, політичні, психологічні й юридичні.
1. Основні ключові економічні моменти відродження підприємництва:роздержавлення, приватизація, ліквідація монополізму;необхідність існування ринкової інфраструктури (банки, біржі, постачально-збутові організації, транспортна система тощо);самостійність, свобода вибору і прийняття рішень.
2. Першочергові політичні умови:
·         стабільність в країні і розвиток процесу демократизації;
·         підвищення авторитету уряду, довіри до нього народу.
3. Наявність сприятливого психологічного клімату серед населення.
4. Наявність юридичних законів, які сприяють розвитку підприємництва, захищають його, підтримують.
Підприємництво слід відрізняти від наукових досліджень, конструювання нових виробів, розробки дизайну чи торговельної марки, побудови типового технологічного процесу. Всі ці елементи становлять підстави і передумови виробництва та бізнесу. Але без підприємництва ці розробки не матеріалізуються, залишаючись на папері

Форми і види підприємництва  

Підприємницька діяльність здійснюється в певних формах і видах.

Основними формами підприємництва є приватне, колективне і державне. Використання тої або іншої форми підприємництва залежить від того, діє підприємець самостійно чи в кооперації з іншими підприємцями, використовує для бізнесу лише своє майно чи залучає і майно інших осіб, використовує лише особисту працю чи залучає і найманих робітників.
Підприємницька діяльність характеризується різноманітним характером конкретної діяльності і чинниками підприємництва, які при цьому використовуються. В залежності від змісту підприємницької діяльності й її зв'язку з основними стадіями процесу відтворення розрізняють такі види підприємництва: виробниче, комерційне, фінансове тощо. Всі вони мають свої підвиди.
Виробниче підприємництво — це будь-яка матеріальна, інтелектуальна, творча діяльність, яка пов'язана з виробництвом продукції, товарів, наданням відповідних послуг, створенням певних духовних цінностей. Зміст цього виду підприємництва полягає в тому, що підприємець, використовуючи в якості чинників власні або придбані засоби праці і робочу силу, організовує виробництво продукції, послуг, духовних цінностей для подальшого продажу покупцям з метою отримання прибутку.
Виробниче підприємництво відноситься до числа найбільш суспільно необхідних і одночасно найскладніших видів бізнесу. Воно не приносить так швидко прибуток, як інші види бізнесу, його прибутковість, зазвичай, складає лише 10-12 %. У зв'язку з цим воно не є дуже привабливим для початку діяльності сучасних вітчизняних підприємців. Головна функція виробничого підприємництва — організація виробництва (товарів, будівельних робіт, транспортних перевезень, послуг зв'язку тощо). На розвиток виробничого підприємництва в Україні суттєво впливають такі негативні явища, як відсутність нормальної законодавчої бази, недосконалість податкової системи, незахищеність підприємців тощо.
Комерційне підприємництво характеризується діяльністю, яка пов'язана з операціями й угодами з купівлі-продажу товарів і послуг. В цьому бізнесі підприємець виступає в ролі торговця, комерсанта, який купляє товари для подальшого перепродажу. Товар закуповується, звичайно, за оптовими (гуртовими) цінами, а продається — за більш високими договірними. За рахунок різниці між гуртовою і роздрібною ціною торговий підприємець створює для себе прибуток і покриває витрати, які пов'язані з реалізацією товару. Комерційне підприємництво отримало найбільший розвиток в Україні (так само і в інших країнах СНД) в перші роки переходу до ринку. Воно стало стрімко розвиватися, в основному як приватне, індивідуальне підприємництво. Даний вид діяльності притягує швидшою віддачею і відносно високою прибутковістю, яка досягає 20-30 % і навіть більше.
Фінансове підприємництво — це особливий вид комерційної діяльності, який пов'язаний з купівлею-продажем національної й іноземної валют і цінних паперів. Підприємець купує дані фінансові ресурси у їх власників, а потім з вигодою для себе перепродає покупцям. Різниця між цінами купівлі-продажу грошових ресурсів складає прибуток (маржу) фінансового підприємця.

Обмеження підприємницької діяльності Підприємницька діяльність може бути обмежена. В різних країнах світу питання обмеженості у здійсненні підприємництва розв'язуються по-різному. В Україні, відповідно до чинного законодавства, приватним особам забороняється займатися такими видами підприємницької діяльності, як виготовлення і реалізація наркотичних засобів, військової зброї та боєприпасів до неї,вибухових речовин, охорона об'єктів державної власності тощо.

Крім цього, в різних країнах встановлюється конкретна низка видів підприємницької діяльності, які можна здійснювати лише за умови отримання спеціального дозволу — ліцензії. Такі види підприємництва визначаються відповідними законами, в інтересах держави і громадян. В Україні система ліцензування регулюється цілою низкою Законів та інших нормативно-правових актів.

Фіктивне підприємництво фірма-метелик

  Під фіктивним підприємництвом в українському законодавстві розуміється створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона. Фіктивне підприємництво є злочином.

Ділова гра «Успішний бізнес»
Мета і завдання:
-         повторити правила обчислення відсотків, прийоми розв’язання текстових задач
-         навчити використовувати знання з теми до розв’язування економічних задач і будувати їх математичні моделі;
-          створити умови для розвитку навичок колективного ухвалення рішень;
-         сприяти формуванню у підлітків свідомого і відповідального ставлення до своїх обов’язків, вчинків, власного життя та активної життєвої позиції, прагнення успіху;
-         розвивати пізнавальний інтерес до вивчення математики.
Учасники: ведучий, гравці - учні 9 класу, експерти – учні 10-11 класів.
Реквізити: мультимедійний проектор, банкноти ігрових грошей, картки для експертних комісій.
Час проведення: 45-60 хвилин.
Хід гри:
На початку гри вчитель вводить поняття «підприємець» і обговорює з учнями характерні риси  підприємливої людини. Обговорення супроводжується відеороликом.
Учасники гри об’єднуються в  групи  по 4-6  чоловік. Кожна група - підприємці, об’єднані спільною метою – отримання прибутку. Вони рухаються  економічним простором, вирішуючи різні проблеми і виробляючи стратегії успіху. Оцінюють роботу підприємств експерти - учні 10 -11 класів.
За підсумками діяльності  підприємства в рамках кожного з них, залежно від вибраної стратегії, експерт  зачитує характеристику компанії і повідомляє, яку суму установа заробила, а також виплачує гроші готівкою. Причому кількість зароблених підприємством грошей в обох колах фіксується на дошці.
Гра проходить у два експериментальні кола.
Обидва кола гри проходять за одними і тими ж правилами, але різняться складністю ситуацій.  Перемагає та команда, яка за підсумками двох кіл заробить більшу кількість грошей.
Підприємству необхідний стартовий капітал, який воно отримає взявши кредит у банку. Для цього команда складає діловий лист – звернення до правління банку з проханням про надання кредиту - 100 000 у.о. В текст листа повинні бути включені опорні слова із банківської лексики. Час виконання завдання – 3 хвилини. Найкращий варіант тексту листа із використанням найбільшої кількість слів із запропонованих, встановить послідовність участі команд у грі.
Банківська лексика: гроші, директор, банк, кредит, процент, ссуда,  комерція, строк виплати, вексель, розрахунок, депозит, пролонгація.
Учням пропонується на вибір наступні підприємства:
1.                 Бензоколонка 10 000 у.о.
2.                Автопарк 85 000 у.о.
3.                Бюро добрих послуг 6 000 у.о.
4.                Ресторан 25 000 у.о.
Вчитель. Ми потрапили на аукціон, де йде розпродаж нерухомості. Ви бачите ціну, за якою продаються ці об’єкти. Ви можете їх придбати, сплативши 10% від суми кредиту в банк і розпочати експлуатацію цих об’єктів.
Крім основних підприємств присутнє агентство «Шанс».
Команди по черзі вибирають той чи інший заклад. Якщо підприємство належить іншій команді, то правильна відповідь на запитання принесе прибуток, у разі неправильної відповіді доведеться сплатити їй зі свого рахунку податок за відвідування. Якщо власність своя, то у разі невірної відповіді підприємство сплачує податок у банк. Бензоколонка вимагає за користування 20% своєї вартості, автомобіль – 40%, бюро добрих послуг – 30 %, ресторан – 15% . Якщо потрапили у агентство «Шанс», необхідно розв’язати задачу, заздалегідь підібрану вчителем і отримати ту чи іншу премію. 


Бюро добрих послуг

1.                «Миття вікон». Провівши аналіз ринку, Петро Мило дізнався, що у районі, де він мешкає, є великий потенціал для початку бізнесу – мити в будинках вікна. Ціна послуги 5 грн. за вікно. Для початку роботи йому необхідно такі матеріали:
Відро                        4 грн.
Замшева шкіра         6 грн.
Рушники                   5 грн.
Драбини                   20 грн.
Страховка                50 грн.
Мило                         5 грн.
Реклама                    15 грн.
Знайдіть  точку беззбиткововості підприємства. Визначте який прибуток отримає підприємство, якщо вимиє 25 вікон, врахувавши, що кількість витрат не змінилася.
Відповідь: сума витрат підприємства становить 105 грн., щоб покрити витрати необхідно вимити 105 : 5 = 21 вікно – точка беззбитковості, загальний виторг від миття 25 вікон становить 25 * 5 = 125 грн., і витрати 105 грн., прибуток підприємства становить 125 – 105 = 20 грн.

2.                «Перукарня». Андрій Стриж відкрив невеличку перукарню в якій працюють п’ять перукарів. Погодинна оплата праці становить 15 грн. Які будуть щоденні витрати власника на оплату праці, якщо робочий день становить 8 годин. Як зміняться витрати власника перукарні, якщо погодинна оплата труда зросте до 16 грн. і кількість працівників збільшиться до десяти.
Відповідь: 5 працівників × 8 годин × 15 грн. = 600 грн.
                   10 працівників × 8 годин × 16 грн. = 1280 грн.
Витрати зростуть на 680 гривень.

Ресторан
1.                Чи не помилилися ви щодо ананасів? Спочатку підняли ціну на 15%, а потім знизили її на 15%. Дешевше чи дорожче стали коштувати ананаси?
Відповідь: ананаси подешевшали.

2.                До вашого ресторану зайшла дівчина, яка мала бажання замовити вишукану страву вартістю 48 гривень. На жаль, їй не вистачає грошей. Якби до її грошей додати 60% цієї суми, тоді було б 48 гривень. Скільки грошей у  дівчини?
Відповідь:  у дівчини було 30 грн.

Автомобіль
1.     (відеозадача) Повз вовка заєць проїхав зі швидкістю 8 км/год, через 1 хвилину вовк почав переслідування зі швидкістю 12 км/год через який час мотоцикл вовка наздогнав зайця?
Відповідь:  мотоцикл вовка наздогнав зайця через дві хвилини після початку переслідування.

2.      (відеозадача) Від першої зупинки тролейбус відправився зі швидкістю 60км/год. І продовжив свій рух зі швидкістю 40км/год. З якою середньою швидкістю рухався тролейбус, якщо вважати, що відстані між зупинками однакові?
Відповідь:   середня швидкість тролейбусу становить 48 км/ год.

Бензоколонка
1.                Ціна 1 літру бензину становить 7 грн., а ціна 1 літру гасу 4 грн. Визначте, яке паливо є більш економічним, якщо на 100 км машина витрачає 7 літрів бензину або 10 літрів гасу?
Відповідь: витрати на бензин складають 7 літрів × 7 грн. = 49 грн.,
А витрати на гас -  10 літрів × 4 грн. = 40 грн.
49 грн. – 40 грн. = 9 грн. на стільки бензин дорожчий гасу із розрахунку 100км. 

2.     Для перевозки вантажу двома видами транспорту витрати обчислюються за формулами
Y1 = 100 + 40x
Y2 = 200 + 20x,  де х – відстань перевозок (сотні км), Y транспортні витрати (грн.) Який вид транспорту більш економічний ?
Відповідь:  для транспортування вантажу на відстань меншу ніж 500 км вигідніше користуватись першим видом транспорту,  а на відстань більшу 500 км – дешевше другим транспортом. Витрати на транспортування вантажу на 500 км однакові.  Відповідь можна проілюструвати на графіку.

Агентство «Шанс»
Перебуваючи на цьому об’єкті, можна заробити премію або втратити певну суму грошей. Все залежить від того, чи впораються учні з задачею, запропонованою вчителем.

Шанс
1.     Одержите гроші на свій рахунок, якщо вгадаєте, скільки їх: 40% від 40% грошей, що лежать у конверті, становлять 64. Скільки грошей у конверті? 

Шанс
2.     Вам необхідно відремонтувати дорогу до бензоколонки, витративши суму, 15% якої становлять 900 у.о. Скільки ви повинні витратити?

Після проходження першого кола всіма підприємствами, ведучий залежно від кількості ходів, здійснених командами зачитує їх характеристику і нараховує гроші.
За підсумками першого кола, окрім оголошення характеристик команд, слід провести обговорення, зупинитися на тому, від чого залежить кількість зароблених грошей. Завдання ведучого на цьому етапі зробити акцент на тому, що рішення повинне ухвалюватися колегіально, з урахуванням усіх думок у групі.
Завдання другого етапу роботи оцінюються такою кількістю грошових одиниць,  яку учні готові витратити або заробити в процесі розв’язання ситуацій (вирішується в ході проведення аукціону).

Ситуація перша: фермер привіз на ринок 100 кг полуниці за ціною 10 грн. за кг. Вологість полуниці становила 99%. Оптовий покупець хотів придбати всю полуницю за ціною 8 грн. за кг. Відмовившись від пропозиції, фермер реалізував полуницю наступного дня за ціною 10грн, але вологість полуниці становила вже 98%. Визначте яку кількість грошей втратив фермер?
Відповідь:  втративши вологості на 1 %, відсоток сухої маси збільшився у два рази, тому маса полуниці зменшилася у два рази і стала 50 кг, виручка від реалізації стала 50 кг × 10 грн. = 500 грн., а можливий прибуток від реалізації першого дня становив 100кг × 8 грн. = 800 грн. Фермер втратив 300 грн. прибутку.

Ситуація друга. Банк пропонує вкласти гроші на депозитні рахунки за наступними схемами: простий відсоток - 16%, складений – 15%. Визначте, що вигідніше для підприємства вкласти 1000 у.о. в банк під прості відсотки чи складені? Відповідь обґрунтуйте.
Відповідь проілюструємо таблицею

Відсоток по вкладах
Прибуток за перший рік
Сума на кінець першого року
Прибуток за  другий рік
Сума на кінець другого року
Прості  16%
160 у.о.
1160 у.о.
160 у.о.
1320 у.о.
Складені 15%
150 у.о.
1150у.о.
172,5 у.о.
1322,5 у.о.

Підсумки роботи підприємств.
Експерти аналізують роботу команд. Підприємства в свою чергу відповідають на запитання:
В чому полягала стратегія підприємства, яка призвела до успіху?

Довгострокове домашнє завдання: розробіть проект бізнес - плану вашого підприємства на наступний рік, визначивши цільову аудиторію вашої фірми. 

Cитуаційна вправа "Економічна ефективність створення та функціонування спільного підприємства"

   Перехід до ринкової економіки поставив багато підприємств України в дуже складне становище. Багато підприємств існували на межі зникнення, тому що ніколи не були досить розвиненими, щоб вижити в нових умовах. Проте, існували підприємства, становище яких було набагато краще, включаючи грамотний і кваліфікований персонал, високоякісну продукцію, і, більше того, вони мали адаптивний потенціал. Однак, цим підприємствам необхідно опановувати нові навички й методи роботи, щоб повністю використати свої сильні сторони в зовсім інших умовах.
  Одним з таких підприємств є приватна компанія з виробництва шкіряної продукції "Лезер" (с. Вишневе), створене у 1998 році. Очолює підприємство Сергій Вахно. Сергій Вахно народився у 1951 році у селі Вишневе. Був заступником голови колгоспу "Світлий путь" протягом 7 років. Сьогодні Сергій Вахно — власник і генеральний директор провідного виробничого підприємства з виробництва шкіри.
Сергій Вахно заробив свій капітал на виготовлені шкіряної сировини. Проте він не був зацікавлений приватизацією, а вирішив створити власне виробництво. Сергій Вахно був впевнений, що ефективним може стати лише новий виробничий об'єкт із новітніми технологіями та сильним власником.
  Будівництво виробничого комплексу С. Вахно розпочав у березні 1998 року. Протягом трьох років підприємець інвестував у будівництво близько 3,5 млн. дол. США. Кошти С. Вахно отримував у партнерів з бізнесу, використовував банківські кредити.
В 2000 р. керівництво "Лезера" прийшло до розуміння того, що настав час переглянути системи фінансового планування й контролю, а також свою стратегію розвитку й бізнес-плани.
  Підприємству була потрібна допомога, і воно звернулося до Європейської мережі провідних консультантів (ЕЗБІЧ) - однієї з організацій Європейського Союзу. В ЕЗБИ у Європі є велика кількість досвідчених експертів, які готові попрацювати на короткостроковій основі в країнах СНД. В основному, їхні зусилля спрямовані на надання допомоги малим і середнім підприємствам. ЕЗБИ направила свого експерта з Фінляндії Хельсінкі з компанії "Нестор-Партнерс ОЙ", Юхани Валконена, що прибув в "Лезер" у жовтні 2000 р.
Ю. Валконен з'ясував, що в ряді областей "Лезер" функціонує досить добре, включаючи тих, у яких підприємство мало намір підвищити ефективність із зовнішньою допомогою. Незважаючи на тривалий термін використання, технологічне устаткування було в гарному стані й продовжувало працювати. Якість продукції - досить високою, і керування технологічним процесом здійснювалося грамотно. Працівники були молоді й моторні; заробітну плату одержували своєчасно і регулярно.
  У підприємства є мережа із семи власних магазинів у районі та області, виробничі витрати були не вище, ніж у конкурентів; запаси були невеликими, що не зв'язувало коштів (хоча вони, може і були занадто малими, що знижувало гнучкість виробництва); і в нього не було боргів, які загрожували б активам. Воно було просто прибутковим.
Ю. Валконен виявив багато слушного з погляду підприємництва, однак відзначив, що невелика реструктуризація все-таки була потрібна. Не весь персонал був безпосередньо зайнятий у виробництві. Ефективність виробництва становила лише половину можливої. Виробництво не було повністю завантажене. Турбувала його й номенклатура виробів. Незважаючи на те, що устаткування було призначено для масового виробництва, на практиці спостерігалася тенденція до випуску виробів за спеціальним замовленням. Вибір сировини був досить обмеженим.
  Але, можливо, найслабкішою ланкою були відділи зовнішньоекономічної діяльності й маркетингу. У підприємства не було ніякого досвіду й знань в галузі зовнішньоекономічної діяльності, маркетингу.
  Таким чином, за оцінками незалежних експертів, успіх приватної компанії "Лезер" зумовлений здебільшого тим, що у національній шкіряній промисловості рівень конкуренції незначний, тому що на вітчизняних підприємствах активно не впроваджуються процеси технічного та технологічного переоснащення. Не менш важливим є і те, що (". Вахно винайшов перспективний ринок, де на найближчі роки підприємство не матиме конкуренції. І особливу роль відіграє те, що у приватного підприємця якісний менеджмент, нижчі накладні витрати та вища здатність до переорієнтації на високоякісну конкурентоспроможну продукцію.
 Особливим для С. Вахно був минулий рік - він отримав пропозицію від фірми "Сево" (Німеччина) про створення спільного підприємства "Возко". Наприкінці року планується підписання протоколу намірів і у першому кварталі наступного року спільне підприємство почне виготовляти продукцію. Згідно з планом спільне підприємство "Возко" спеціалізується на виробництві високоякісної натуральної шкіри.

Особливе занепокоєння у С. Вахно викликає той факт, що за умови організації СП "Возко" обов'язковим буде децентралізація влади. Будуючи виробничий комплекс, С. Вахно одночасно створював і систему менеджменту. За його переконанням, фірмовий менеджмент повинен відповідати принципу: "Все тримати в одних руках". Це передбачає максимальну концентрацію виробничих, фінансових, комерційних функцій.

Додаткова інформація:
Ціна 1 м кв. виробу на внутрішньому ринку - 575 грн. Ціна 1 м.кв. виробу на зовнішньому ринку - 125 дол. США (на умовах EXW) Згідно з прогнозними даними ціна на внутрішньому ринку буде збільшуватись щорічно на 3,5 %, а ціна на зовнішньому ринку залишиться незмінною.
Вклад вітчизняного учасника в статутний фонд - 2 млн.грн. Вклад іноземного учасника в статутний фонд - 400 тис. дол. США.
Строк діяльності підприємства - 5 років.
У разі ліквідації спільного підприємства "Возко" ціна можливого продажу його окремого майна на кінець останнього року діяльності становить 750 тис. грн. Додаткові витрати, пов'язані з проведенням процедури ліквідації - 420 тис. грн.
Підприємство за рахунок прибутку формує такі фонди:
1.    резервний фонд (5% від чистого прибутку);
2.    фонд розвитку виробництва (15% від чистого прибутку);
3.    інші фонди (20% від чистого прибутку).
Середньорічний курс національної валюти України (протягом першого року діяльності спільного підприємства):
100 дол. США - 795,3100 грн. .
Згідно з прогнозними даними середньорічний курс національної валюти України щорічно буде зменшуватись на 8,5 %.
Додатково проведений аналіз ринку показав можливість починаючи з четвертого року діяльності спільного підприємства збільшити обсяги збуту в Україні на 30%, за кордоном - на 10%. Для відповідного збільшення потужності необхідно у четвертому році здійснити додаткові капіталовкладення в статутний фонд спільного підприємства на загальну суму 300 тис. грн. Сторони домовилися провести збільшення статутного фонду шляхом внесення додаткових внесків пропорційно їх часткам у статутному фонді.
Питання для обговорення:
1.    Які основні засади бізнес-плану нового спільного підприємства "Возко"?
2.    Яка ефективність реалізації проекту по створенню спільного підприємства "Возко"?
3.    Які має пан С.Вахно, на Вашу думку, підстави для підписання протоколу намірів щодо створення спільного підприємства "Возко"?
4.    Які можливі загрози (зовнішні та внутрішні) існують для майбутнього спільного підприємства "Возко"?
5.    Які заходи можна запропонувати керівництву підприємства для мінімізації ризиків, удосконалення діяльності підприємства та підвищення її ефективності?
6.    Які цілі можна покласти в основу тактичних та оперативних планів спільного підприємства "Возко?"
II. Завдання для домашньої роботи
1.    Продумати відповіді та зробити письмові нотатки до таких запитань:
1.    Що таке спільне підприємство?
2.    Що таке бізнес-план? Яка його структура?
3.    Які види планів існують на підприємстві?
4.    Які фактори зовнішнього середовища впливають на функціонування спільного підприємства?
5.    У чому полягає сутність окремих етапів створення спільного підприємства?
6.    Які ризики існують у діяльності спільного підприємства?

2. На основі даних таблиці 1 провести аналіз ефективності створення та функціонування спільного підприємства.
III. Обговорення ситуаційної вправи
План обговорення ситуаційної вправи наведено у формі переліку запитань до вправи. Кожне питання розглядається спочатку у робочих групах, а потім кожна група висловлює свої думки та пропозиції.
1.    Під час розгляду питання № 1 "Які основні засади бізнес-плану нового спільного підприємства "Возко" згадайте відповіді на завдання домашньої роботи " Що таке бізнес-план? Яка його структура?" Також необхідно з'ясувати, що таке процес планування, які його головні етапи.
Розрахунки необхідно проводити на основі даних таблиці 1 даної ситуаційної вправи та інформації, що наведена у додатковій інформації. Один із студентів готує виступ щодо основних моментів розкриття сутності питання із застосуванням дошки та відповідних підготовлених у робочій групі розрахунків згідно з домашнім завданням. Обговорення здійснюється всією групою.
3.    Питання  "Які має пан С.Вахно, на Вашу думку, підстави для підписання протоколу намірів щодо створення спільного підприємства "Возко"?" тісно пов'язане з попереднім питанням. Викладач пропонує протягом 7-10 хв. обговорити питання у робочих групах, особливу увагу звертаючи на розраховану ефективність створення та функціонування спільного підприємства. Також необхідно проаналізувати чинники, що можуть стримувати С. Вахно від підписання протоколу намірів щодо створення спільного підприємства "Возко". Отже, увагу слід приділити аргументам як "за", так і "проти". Послідовно доповідачі з кожної команди оголошують свою інформацію, викладач її коментує.
4. обговорення питання  "Які можливі загрози (зовнішні та внутрішні) існують для майбутнього спільного підприємства "Возко"?", фіксуючи відповіді на дошці. Розглядаючи це питання,' обов'язково слід проаналізувати середовище функціонування спільного підприємства за чотирма головними групами факторів: економічні, політичні, правові, культурні. Можна запропонувати студентам змоделювати стан зовнішнього середовища та визначити ступінь його впливу на діяльність спільного підприємства "Возко".
5. Аналізуючи питання  "Які заходи можна запропонувати керівництву підприємства для мінімізації ризиків, удосконалення діяльності підприємства та підвищення її ефективності?", доцільно звернутись до питання для домашньої роботи "Які ризики існують у діяльності спільного підприємства?". Викладач пропонує студентам у робочих групах обговорити питання (7-10 хв.), занотувати результати обговорення на окремих аркушах паперу. Представники від груп біля дошки аргументовано доводять свої пропозиції.
6. Обговорюючи питання "Які цілі можна покласти в основу тактичних та оперативних планів спільного підприємства "Возко"?", слід виходити зі сутності тактичних та оперативних планів, їх підпорядкованості та взаємозв'язку із стратегічним планом.7.    Висновок.
Ділова гра «Я - майбутній підприємець»
 Мета: дати поняття про підприємницьку ідею, маркетингове дослідження, підприємницький ризик, конкуренцію.
Задачі:
Навчальна: дати учням поняття конкуренції, підприємницького хисту та ризику, ознайомити з основами законотворчої бази для підприємців.
Розвивальна: формувати вміння логічно та нестандартно мислити, виділяти головне та робити висновки.
Виховна: виховувати зацікавленість у вивченні основ підприємницької діяльності, самосвідомість і громадську гідність.
Методи: розповідь, евристична бесіда, "круглий стіл", захист бізнес-проектів,
Обладнання: додаткова література, комп'ютери, таблиці, графічні схеми, роздавальний матеріал.
                                        ХІД ДІЛОВОЇ ГРИ
Перший етап. Організаційний момент, мотивація (до 5 хв). Оголошуються мета ділової гри та її місце в загальній темі "Сутність підприємництва".
1. Основні поняття даної теми.
2. Тестування учасників ділової гри на здатність займатись бізнесом.
3. Якщо б я був підприємцем.
4. Захист індивідуальних бізнес-проектів.
 Відбувся економічний практикум з членами клубуЕкономічний практикум
на тему:
«Підприємництво і споживання»                                                                                                              
                                                           Підготувала:
                                                           вчитель економіки
                                    Триняк Т.В.

Тема: «Підприємництво і споживання»
Мета:
       підвищити рівень споживчих знань;
       дослідити приклади порушення
          та способи захисту прав споживачів;
       навчитись розв’язувати практичні завдання  
     застосовуючи знання законів;
       виробити вміння оцінювати якість і безпеку товарів;
       виховувати споживчу поведінку;Форма виховного заходу: економічний практикум
    Добрий день! Ось вже 20 років, як Україна будучи незалежною державою пристосовується до нових швидкозмінних умов життя, заснованого на принципах ринкової економіки та встановлення ринкових відносин.
Мозковий штурм: вже маючи певний життєвий досвід скажіть, хто є учасником ринкових відносин?
Слайд №1 Учасники ринкових відносин:
- продавці
- виробники
- споживачі
Мозковий штурм: кого з цих учасників називають «король ринку» і чому?
-         Безумовно, споживач – головна фігура ринку, ринкових відносин.
   Уявіть собі, що з ринкових відносин зник споживач. За такої ситуації іншим учасникам не буде для кого виробляти свій товар, здійснювати роботу, надавати послуги, не буде кому їх продавати.      Саме тому, обєктом нашого дослідження ми обрали споживача, та його права.
 Слайд №3 «Права споживачів»
Слайд №4 «Мета»
-         Для досягнення поставленої мети ми повинні виконати завдання.
Слайд № 5 «Завдання»
-         Для виконання цих завдань було сформовано 4 групи, які досліджували наступні питання…
Слайд № 6 Групи і їх завдання:
                  І група – права споживачів;
                  ІІ група – історія споживчого руху;
                  ІІІ група – приклади порушення
                                     прав споживачів;
                  ІV група – споживче дослідження
                                     якості обслуговування
         Практична вправа «Кіт у мішку»
-         Я пропоную вам купити в мене товар (упаковка без ознак)
-         Тоді , я прорекламую цей товар, розповім про його призначення, властивості, ціну яка вас влаштує.
-         Чому ви змінили свою думку?
Мозковий штурм. З яких ще джерел споживач може отримати інформацію про товар?
-         Вірно, найдоступнішим джерелом інформації про товар є сам товар, тобто його упаковка та етикетка.
  Нормативними документами визначено обовязкову кількість інформації на упаковці чи етикетці.
  В цьому ми переконаємось практично, виконавши споживчо-практичну вправу «Про що розкаже етикетка»
     Слайд №7 «Етикетка повинна містити»
       назву товару;
       ціну;
       виробник;
       адреса виробника;
       склад;
       розмір (одяг);
       строк придатності (вжити до);
       термін придатності (продовольчі товари);
       застережлива інформація;
       інформація щодо догляду за товаром;
       умови зберігання.

   Споживач ігноруючи, цю інформацію прикриває недобросовісного виробника, продавця, до свідомого порушення його прав. Але мало знати, яку інформацію повинна містити етикетка (упаковка) треба постійно перевіряти її, адже це є підтвердження якості і безпечності товару .
 Практична вправа на споживчу увагу «Знайди неякісний чи підроблений товар»
-         Якби кожен споживач завжди чи у більшості випадків був обачним і відстоював свої права, це б значно покращило якість товару, рівень обслуговування і наше життя в цілому.   
-         Які ж законодавчо закріпленні права споживачів ми знаємо?
Презентація №1 «Права споживачів» 1 група
-         Від недобросовісних працівників і виробників у розвинених країнах світу була розроблена надійно працює іще з початку 20-го століття система захисту прав споживачів і так званий споживчій рух.
-         Чи дійшов цей рух до України, і які державні органи та громадські організації повинні захищати права споживачів ?
Презентація №2 «Встановлення споживчого руху» 2 група
-         Так якщо в розвинених країнах Зх. Європи і США споживчий рух набув комплексного характеру, то в Україні він тільки набирає обертів, і то в першу чергу з ініціативи громадських організацій ЗМІ через  цілу низку телепередач, які викривають випадки порушення прав споживачів.
-         Що це за випадки, і які телепередачі відкрито стали на бік споживачів?
Презентація №3 «Приклади порушення прав споживачів» 3 гр.
-         Бажають бути кращою і якість обслуговування в торгівельних мережах. Тому представники 4-ї групи отримали завдання провести споживче дослідження якості обслуговування в нашому місті.
Презентація №4 «Споживче дослідження» 4 група
-         Здобувши необхідні теоретичні знання із захисту своїх споживчих прав, ви повинні вміти їх застосовувати в різних життєвих ситуаціях. А для цього ми проведемо практикум «Чи грамотний ти споживач?», щоб формувати ваше споживче мислення та культуру споживання.
-         Отже, під час цього споживчого практикуму, ви остаточно переконалися, що саме «Король ринку» - споживач.
Слайд №2 «Споживач – король ринку»
   Але по-справжньому споживач стане королем, коли буде упевненим, уважним, обізнаним і грамотним у сфері споживчих  послуг та юридичного захисту своїх прав.
  А наостанок не забувайте, що дружній череді і вовк не страшний!Тож, захищайте свої права, і будьте пильними споживачами!
Онлайн - ігри на економічну тематику


1 коментар:

  1. ми хочемо подякувати виняткову послугу, яку ми отримали протягом усього процесу рефінансування. професіоналізм та знання кредитної компанії пана Педро вражали та цінували. пан Педро є надійним кредитним спеціалістом. У минулому ми мали досвід роботи з кількома іншими банками і вважали цей процес неприємним та виснажливим. г-н Педро зробив усе більше, щоб гарантувати, що всі наші потреби були задоволені та що все було вирішено ретельно та ефективно. ми рекомендуємо і будемо продовжувати рекомендувати його в майбутньому.” Контактна електронна адреса містера Педро: pedroloanss@gmail.com

    ВідповістиВидалити